Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) enerji etkin binaların artırtılması, çevreye daha duyarlı binalar yaratmak adına, binanın asgari enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimlerini içeren bir sertifika türüdür. EditoArchitects olarak enerji kimlik belgesi düzenlenmesi ve enerji sınıfının iyileştirilmesi konusunda hizmet veriyoruz.

Dünyada bir çok ülkede sertifikalandırma sistemleri, binaların ne kadar verimli veya verimsiz oldukları hakkında enerji performansının belgelendirilmesi için kullanılmaktadır. Böylelikle enerji kullanımının bilinçlendirilmesiyle verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu durum  ülkemizde bakanlık tarafından hazırlanan BEP Yönetmeliğine göre, mevcut veya yapılacak olan tüm binalarda ısı verimliliği, sera gazı emisyonları, enerji performans derecelendirmesi, yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemleri hakkında bilgi içeren, binaların bir ‘Bina Enerji Performansı Sertifikası’ olması yönündedir. Isı kayıplarıyla ilgili  yaşanan sıkıntılar nedeniyle yapılan çalışmalar sonrasında 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmiştir

Türkiyede’ki tüm binaların enerji performanslarının belgelendirilmesi için enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinde  ,web tabanlı bir yazılım olan BEP-TR veri tabanı kullanılmaktadır. BEP-TR veri tabanlarına erişim sadece bakanlık tarafından yetki verilmiş olan kuruluş adına, düzenlenecek olan eğitim programlarına katılarak enerji performansı belgelendirme yapabilecek ve yine bakanlık tarafından sertifikalandırılmış olan mühendisler ile mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara sahip mühendis veya mimar bulunduran kurumlar tarafından EKB verilebilecektir. Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine (EVD) Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilmiştir

Binaların enerji performansının hesaplanma yöntemini (BEP-HY) kullanan BEP- TR programı, enerji tüketiminde etkin olan tüm parametrelerin enerji performansına etkisini kullanarak ,enerji sınıflarını belirleyici bir yöntem kullanmaktadır. Düzenlenen sertifikada binanın enerji ihtiyacı, iklimlendirme  sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte il bölümünde ; bina ile ilgili genel bilgiler, binanın kullanım alanı (m2 ) ve binanın kullanım amacı, ikinci bölümünde birincil enerji tüketimine göre enerji sınıfı, nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2 .yıl) ve A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması bulunmaktadır. Son bölümünde; binanın yenilenebilir enerji tüketim değeri, binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullandığı enerjinin miktarı (kWh/yıl), bina tarafından tüketilen her bir enerji türü için yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl), binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketimi ile bu tüketimin A ile G arasında değişen bir ölçeğe göre sınıflandırılması, binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri, yalıtım özellikleri ile düzenleme ve düzenleyen bilgileri gösterilmektedir. Binanın enerji sınıfı, binanın enerji performansını değerlendiren ve basitleştirilmiş bir grafikle tasvir eden enerji sertifikasının bir parçasıdır. EKB‘ ler aynı zamanda binanın enerji performansını bir standartla veya diğer benzer binaların değerleriyle karşılaştırabilir.

Enerji tüketimlerinin her biri için, bina enerji performansı ve enerji tüketim düzeylerini gösteren verim düzeyinin A‘ dan G‘ ye doğru azalarak giden sınıflara dahil olmaktadır. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi şartı  bulunmuyor.

Hedef , gerekli teşviklerin sağlanması halinde 2023 yılında; en az 10.000.000 konut ile birlikte ticari ve hizmet binalarının tamamında, belirlenmiş standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin bulunmasıdır.

2 Mayıs 2017 tarihinden başlayarak , binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranması yürürlüğe girmiş olup ; 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni bir düzenlemeyle, bu zorunluluk 1 Ocak 2020 tarihine kadar ertelenmişti.